Laureáti ceny ČSNMT

Česká společnost pro nové materiály a technologie (ČSNMT) se rozhodla udělovat každoročně Cenu ČSNMT občanům České republiky jako ocenění jejich celoživotní úspěšné práce v oblasti nauky o materiálech a materiálového inženýrství. Udělování Ceny ČSNMT se řídí zvláštním statutem a návrhy posuzuje hodnotitelská komise.

Cena ČSNMT za rok 2000 byla udělena Ing. Tasilu Prnkovi, DrSc (nar. 1932). Byla tak oceněna jak jeho odborná kariéra tak jeho zásluhy o naší společnost. Tasilo Prnka stál u zrodu ČSNMT a dodnes je hlavním hnacím motorem její činnosti. Byl postupně jejím předsedou, vicepresidentem a později tajemníkem. Trvale je členem výkonného výboru této společnosti.

Ing. Tasilo Prnka, DrSc. vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě, obor hutnictví železa. Po ukončení studia v roce 1955 nastoupil do Vítkovických železáren, do Výzkumného ústavu metalurgického. Zde postupně vykonával funkce vedoucího fyzikální a posléze creepové laboratoře, výzkumného a vědeckého pracovníka. V roce 1962 zahájil na VŠB Ostrava externě studium vědecké aspirantury, kterou ukončil v roce 1968 obhájením kandidátské dizertační práce v oboru fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu. Hlavním oborem jeho činnosti v té době byl výzkum nízkolegovaných žárupevných ocelí.

V roce 1971 přešel do Výzkumného ústavu hutnictví železa v Dobré do funkce vedoucího odboru výzkumu materiálů. Po jednom roce se stal vedoucím úseku hutnictví železa a v roce 1982 náměstkem pro vědu a výzkum. V roce 1979 obhájil před komisí ČSAV doktorskou disertační práci: "Mechanizmy zpevňování nízkouhlíkových nízkolegovaných ocelí". Odborně se v létech 1971-1991 věnoval výzkumu žárupevných ocelí, zejména austenitických a pro práci v parogenerátorech sodíkvoda v reaktorech s rychlými neutrony, výzkumu svařitelných vysocepevných ocelí a řadě dalších oblastí (horizontální plynulé odlévání oceli, výroba drátů pro ocelové kordy atd.).V létech 1990-1991 vykonával funkci vědeckého tajemníka ústavu. V roce 1991 odešel předčasně do důchodu a současně založil poradenskou firmu TASTECH, která dodnes vyvíjí činnost. V létech 1992-1994 byl ředitelem firmy Tanger Steel v Ostravě a od roku 1992 spolupracuje s firmou Tanger, spol. s r.o. v Ostravě při pořádání mezinárodních akcí METAL ve funkci odborného garanta. V roce 1997 byl zvolen do výkonného výboru Federace evropských materiálových společností. Ing. Tasilo Prnka, DrSc. publikoval více než 300 odborných článků v časopisech a ve sbornících, z toho přes 80 v zahraničí. Je autorem a spoluautorem 5 monografií. V poslední době se věnuje i popularizaci pokrokových materiálů a technologií. Byl řešitelem celé řady projektů MŠMT. Po celou dobu své odborné kariéry udržuje úzké vztahy s VŠB Ostrava. Je členem ČSNMT, Vědecké společnosti pro nauku o kovech, Chemické společnosti, Slévárenské společnosti, Deutsche Gesellschaft für Materialkunde, Verein Deutscher Eisenhüttenleute, The Institute of Materials (od r.1982), TMS (USA) a ASM International (USA).

Svým působením jak ve funkci v ČSNMT, jako garant konferencí METAL a dalšími aktivitami je velmi vytíženým pracovníkem a jeho jméno a jeho výsledky práce jsou známy stovkám odborníků v oblasti materiálů v této republice i v zahraničí. Udělením Ceny České společnosti pro nové materiály a technologie právě Ing. Tasilu Prnkovi, DrSc. se dostává toto ocenění do nejsprávnějších rukou.

2000.jpg
Ing. Tasilo Prnka, DrSc. přebírá Cenu ČSNMT z rukou presidenta ČSNMT Ing. Karla Šperlinka, CSc. při zahájení 9. mezinárodního metalurgického symposia METAL 2000.

Zpět