Cena ČSNMT

Cena ČSNMT se uděluje každoročně na Generálním shromáždění členů ČSNMT nebo při jiné vhodné příležitosti občanům České republiky jako ocenění celoživotního úspěšné práce v oblasti nauky o materiálech a materiálového inženýrství podle statutu Ceny. Začátek roku je dobou, kdy je možné navrhnout adepty na Cenu ČSNMT.

Návrhy na udělení Ceny mohou podávat individuální i kolektivní členové ČSNMT, a to písemně ve dvou vyhotoveních sekretariátu ČSNMT do 31.3. každého roku. Návrh musí obsahovat: a) jméno, příjmení, tituly, rodné číslo, adresu bydliště a zaměstnavatele kandidáta; b) stručné zdůvodnění návrhu s dvaceti řádkovou anotací dosažených výsledků; c) popis vědecké, výzkumné, pedagogické, řídící aj. činnosti kandidáta; d) odborně zaměřený stručný životopis kandidáta; e) údaje a podpis navrhovatele. Vyhodnocení návrhů se řídí statutem Ceny ČSNMT a stvrzuje se diplomem a hodnotnou věcnou cenou.

Laureáti ceny ČSNMT

Zpět