Jak se stát členem

Členem České společnosti pro nové materiály a technologie (ČSNMT) se může stát právnická nebo fyzická osoba, která má bydliště (sídlo) v České republice a souhlasí se stanovami ČSNMT. Individuálními členy mohou rovněž být fyzické osoby jiné státní příslušnosti. Podmínkou individuálního členství je dovršení věku 18 let.

Členství v ČSNMT vzniká:

  • registrací podané přihlášky sekretariátem společnosti a zaplacením členských příspěvků na běžný rok. O členství vydává sekretariát potvrzení. Členství se každoročně obnovuje zaplacením členských příspěvků do 31. března běžného roku.

Členství v ČSNMT zaniká:

  • oznámením člena o ukončení členství
  • smrtí individuálního člena nebo zánikem kolektivního člena - firmy či instituce
  • vyloučením člena z ČSNMT ze závažných důvodů (závažným důvodem pro vyloučení je neplacení členských příspěvků po dobu přesahující 12 měsíců po termínu placení příspěvků na běžný rok (31.3.) a rovněž závažné porušení stanov společnosti); O vyloučení rozhoduje řídící výbor společnosti hlasováním. Pro vyloučení se musí vyslovit nadpoloviční většina přítomných členů usnášení schopného výboru. Proti vyloučení se může člen odvolat k nejvyššímu orgánu společnosti - generálnímu shromáždění členů. Vyloučený se nemůže znovu stát členem ČSNMT dříve než za dva roky.

Přihláška do ČSNMT pro zájemce o členství v České společnosti pro nové materiály a technologie

Zpět